به سرعت برق و باد عمرمان
به سرعت برق و باد عمرمان سپرى ميشود وکم کم بايد آغاز مهرماه و شروع فصل پاييز را تبريك بگوييم قدر بدانيم آخرين ماهِ تابستان را وپر رنگ کنیم محبت ها و مهربانیها را عمر چون فصل کوتاهست??