اتحاد كه داشته باشى از اين
اتحاد كه داشته باشى از اين بزرگتراشم ميشه برد. دَمِ همه اين بچه ها گرم . از مردم عزيز ايران درخواست دارم كه مثل هميشه اين تيم دوست داشتني رو حمايت كنن به تنهايي نميشه كاراي بزرگ انجام داد ، درسته كه نصف بازيُ از يه شبكه نصف ديگرم از يجا ديگه نشون ميده ولي شما مردمِ واليبال دوست حمايت كنيد تا باهم يه كاري كنيم تا ديگه وسط يك اتفاق ملي سريال پخش نكنه و به علاقه شما أهميت بده . تبريك به همه ??????????