جدیدترین اخبار والیبال در کانال تلگرام ما عضویت

گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاور امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور | لیگ جهانی 2014
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
گالری تصاویر امیر غفور
 
 

 نظرات

عضویت در کانال تلگرام والیبال ایران

نوشتن دیدگاه


* دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
* پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
* ارسال پیام توسط یک نفر با نام های مختلف ممنوع است.
* پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال

دیدگاه‌ها  

مرضیه
+18 # مرضیه 1392-10-04 20:37
سلااااااااااااا ااااااااااااااا ااااام خوبید .ماشالا چقد رابطتتون با نادی خوبه اییول .باریج اسانسم الان اوله بازم ایول .ماشالاتون باشه .ایران همیشه پشتتونه برید ببینیم چیکار میکنید :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ساراعشق غفور
-25 # ساراعشق غفور 1392-12-07 20:07
فاطمه فکرامیرمنو از سرت بیرون کن :oops:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
رومینا
-26 # رومینا 1393-04-02 13:24
تو هم فکر امیر منو از سرت بیرون کن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
حسنا
-4 # حسنا 1394-03-31 19:32
میلاد عبادی پور خیلی دوست دارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
الناز
-8 # الناز 1394-04-08 01:29
کلاس چندمی عمو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
پریا
-1 # پریا 1394-04-20 14:00
دوست دارم میرزا جانپور
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
بی نام
+2 # بی نام 1396-03-22 11:48
ههههه چه جالب امیر غفور کی عشق شما ومال شما شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟درضمن هرکسی که امیر غفور رو دوست داشته باشه دلیل نمیشه مال اون باشه ok ساراخانمه عشق غفورههههههه خخخخخ :lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
fateme
+9 # fateme 1392-12-08 15:15
سلام لطفا تصاویر بیشتری بگذارید
در صورت امکان تصاویر را برایم ایمیل کنید ممنون می شم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
فاطمه
-7 # فاطمه 1393-03-13 19:30
سلام میگم اگه ایمیل تون رو باز کردین حتما جوابم را بدین این دفعه که با ایتالیا بد که نه ولی مثل قبل نبودید می خواستم بدونم بین شما مشکلی وجود داره یا ...بعد اگه یشه بازیکن های قبلی رو به مربی تون بگید بیاره بعد انفرادی بازی نکنیدبعد جای خالی های عثب و کنار و وسط را بشتر مراقب باشید بعد چرا وقتی گل می میخورید روحیه تون رو ازدست میدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
یارهفتم
-10 # یارهفتم 1393-04-29 08:08
سلام.لطفااگرادر س ایمیل اقای غفوررودارین به من هم بدین.خیلی خیلی ممنون میشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
فاطمه
-10 # فاطمه 1393-03-13 19:33
لطفاپس از خوندن جوابم را بدید


لطفا
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
الناز
+12 # الناز 1393-03-22 18:40
همتون گلید
*
*
*
*
*
ولی کاکتوس : :P
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
مهسااااااا
+33 # مهسااااااا 1393-03-28 16:35
سلام عالی بود امید وارم همیشه پیروز باشن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
توسکا
+20 # توسکا 1393-04-03 15:32
عکس ها خیلی قدیمی اند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
یلدا
+23 # یلدا 1393-04-04 18:42
از تمام بازیکنان خوب والیبال وفوتبال ایران سپاسگزارم واقعا غیرت ایرانی دررگ هایشان جاریست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ی دیوونه والیبال
+24 # ی دیوونه والیبال 1393-08-11 16:10
درووووووووووووو ووووووووووووود به همی والیبالی ها.دردوبلاشون بخوره توسر اون فوتبالی های بی مرام.:lol:
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
نگین
-22 # نگین 1393-05-19 14:58
اه ای کاش غفور از رویاهام به واقعیت میپیوندید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
عشق والیبال
+18 # عشق والیبال 1393-06-02 18:18
لطفا عکسای بیشتری بزارین......... . :zzz
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
رها
+13 # رها 1394-01-28 17:46
عاااااااااااااا اااااااااااااال ی .مررررررررررررر سی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
عاشق والیبال
+3 # عاشق والیبال 1394-03-31 17:00
خیلی خوب بازی میکنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
امیر
+5 # امیر 1394-04-09 14:12
امیر جون خیلی چاکرم اخوی من هم اسمم امیر است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
شقایق
-4 # شقایق 1394-04-12 17:21
سلام به همه دعواسر غفور غفور هیچ کدوم شمارو نمیخواد چون خودش بلد کسیروپیداکنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
مهیا
+15 # مهیا 1394-04-13 16:06
باعث افتخاره به جای اینکه با سن کمش دنبال دختر بازی باشه ورزش میکنه ایشالا همیشه موفق باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
آرشام
-12 # آرشام 1394-04-13 18:29
معلومه سنت زیاده مهیا خانوم که میگی غفور سنش کمه بعدشم تو از کجا میدونی دختر بازی نمیکنه مگه اومدی تهران از نزدیک دیدی؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
مهیا
+11 # مهیا 1394-04-13 18:51
آرشام جان جهت اطلاعتون عرض کنم من 19 سالمه بعدشم نیازی نیست واسه اینکه بگی بچه تهرانی اینطوری حرف بزنی درضمن من بچه کرمونشاهم والبته بهش افتخارم میکنم فقط اینو بدون وقتی اجداد تو داشتن تو خرابه هایی که الان تهرانه زندگی میکردن اجداد من داشتن کتیبه های بیستون رو حک میکردن حالا برو خودتو بکش البته اگه غیرت داری
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
بی نام
-1 # بی نام 1396-03-22 11:44
اقا ارشام من هم با مهیا خانم موافقم درضمن شما لابد خودتون دختر بازید که فکرمیکنید اقای غفور هم باوجود همسرش دختربازند(کافره مه را به کیش خود پندارد) :P:D
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
مهیا
+8 # مهیا 1394-04-13 19:15
شما در حدی نیستی باهات دهن به دهن شم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
aaaaaaaaal
+9 # aaaaaaaaal 1394-04-14 12:52
سلام بچه ها خیلی خوب بازی کردید گل کاشتید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
سمی ها
-2 # سمی ها 1394-04-22 12:53
اما محمد موسوی هم خوب اما امیروشهرام نیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
مهشید
+12 # مهشید 1394-04-25 14:10
وای خدا من غفور رو خیلی دوست دارم هم بازیش عالیه و هم خودش عالیه ای کاش برای جام جهانی مصدومیتش خوب بشه چون واقعا بهشون احتیاج داریم .
انشاء..... امسال با غفور قهرمانیم .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ترنم
+5 # ترنم 1394-04-27 09:54
آخه آدم سر یکی که بهش نمیرسه دعوا نمی کنه شما دعا کنید امیر جونم زود تر ‌بدنش که آسب دیده خوب بشه بعد بازیا به افتخار بودن غفور ما قهرمان میشیم دعوا سر غفور نکنید نمیاد که شمارا بگیره اگه رم بخواد کسیا بگیره منا میگیره
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ترنم
+13 # ترنم 1394-04-27 09:55
راستی داداش گلم تولدت مبارک .....همیشه عمر کنی جیگر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
عسل
+10 # عسل 1394-04-29 13:33
ترنم جون دمت گرم عزیزم من هم دقیقا طرفدار غفور هستم و خیلی خیلی دوستش دارم من همیشه مخصوصا شب های قدر برای رفع مصدومیت غفور دعا میکنم و کردم ایشون بازیکن عالی و خوشگل و خوش اخلاقی هستن و اگر برای جام جهانی اماده شود کمک بزرگی برای تیم میشود . از اشنایی با تو خوشحالم . من احترام زیادی برای طرفدار های غفور قائل هستم و دوستشان دارم .
انشاء.... مصدومیت غفور خوب میشه و مثل همیشه فیکس بازی میکنه .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
آروین
+11 # آروین 1394-05-06 20:55
من عاااااااااااااا اااااااااشق امی رغفور
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
عسل
+13 # عسل 1394-05-09 13:36
امیر غفور تکه و نظیر نداره من هم دقیقا با اقا اروین و ترنم جون موافقم .
من عاشقققققققققققق ققققققققققق امیر غفورم .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
نفس
+10 # نفس 1394-05-11 13:04
چون دختر با سیاستی هستم بین هیچ کدومتون فرق نمی زارم همه تون گلید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ستاره
+8 # ستاره 1394-05-11 14:18
عشق والیبال فقط وفقط غفور
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ستاره
+5 # ستاره 1394-05-11 15:49
امیر جون واقعا برای تیم ملی ما مایه افتخاره من از تموم وجودم دوسش دارم عاشقشم ۰ستاره ی تیم ملی امیر غفور$$$
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
نوشین
+10 # نوشین 1394-05-11 20:18
من امیر غفور رو خیلی دوست دارم وبرای ایشون آرزوی سلامتی میکنم و امید وارم که
در بازی های جام جهانی حضور پیدا کنه
عشق فقطططططططط امیر غفور .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ستاره
+6 # ستاره 1394-05-12 21:55
LOVE غفور ♥♥♥♥
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
عسل
+4 # عسل 1394-05-12 22:46
نفس جان یعنی شما همه ی والیبالیست ها رو یه اندازه دوست داری ؟
بعد یه سوال دیگه این یعنی چی که بین هیچ کدومتون فرق نمی زارم ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
عسل
+12 # عسل 1394-05-12 22:47
امپراطور فقط و فقط و فقط
امیر غفوررررررررررر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
معصومه
+10 # معصومه 1394-05-13 13:37
دوستان ازتون خواهش می کنم برای امیر غفور دعا کنید که مصدومیتش خوب شه و مثل پارسال وارد بازیها شه و عالیییییییی بازی کنه .
والیبال یعنی امیر غفور .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
نفس
+7 # نفس 1394-05-13 15:10
عسل خانم راستشو بخای من عاااااااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااش ق امیرم فقط نمی خام با حرفام هیچ کدومشون رو ناراحت کنم همه شون زحمت می کشند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
نوشین
+5 # نوشین 1394-05-18 17:22
بله نفس جان همشون خوب هستند اما امیر غفور از همه بهتره ودومی هم نداره من
هم عاااااااشق امیر غفور ام…………
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ارش رشیدی
+5 # ارش رشیدی 1394-05-21 13:27
امیر جون من ارش هستم 10ساله خیلی دوستت دارم همیشه دوست دارم که تو برادرم باشی خیلی باهالی داداش به محمد موسوی هم بگو من اینقدر بازی یا تو دیدم الان دارم میرم کلاس والیبال دوست دارم بزرگ شدم مثل شما ها والیبالیست شم تمام عکساتم توی تبلتم دارم برات دعا میکنم همیشه سالم باشی خدا نگهدارت باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
زری
+1 # زری 1394-06-01 16:18
امیر جان خیلی گلی اما ای کاش این ریش رو نمیذاشتی اصلا بهت نمیاد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
مبینا
+3 # مبینا 1394-06-14 16:18
سلام امیر جان من شما را خیلی دوست دارم و امید وارم در تمامی مراحل زندگی ات موفق وپیروز باشی.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
عارفه .....سارا
+1 # عارفه .....سارا 1394-06-23 20:53
سلام عرض میکنم به همه شما والیبال دوستان
شما چرا اینقدر به خاطر آقای غفور دعوا میکنید با جنگ که آقای غفور به شما تعلق پیدا نمیکنه.من یکی از طرفدار های پایه آقای غفور هستم.A
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
بی نام
+1 # بی نام 1394-06-25 22:08
سلام عزیزان فکر کنم معنی هوادار را خیلی هاتون با چیز دیگه ای اشتباه گرفتید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
n.a
+2 # n.a 1394-06-26 11:38
كاملا صحيح.واليبال را براي برد ومو فقيت نمي خواهند فقط براي ...
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
n.a
+1 # n.a 1394-06-26 11:36
من نميدانم اگه امير اصفهاني نبود باز هم اينقدر طرفدار داشت؟ولي تازگي ها به خوبي خودش نيست . اينقدر توي سر خودتان نزنيد چون اون از هيچ كدومتو ن نيست.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
ستاره
-2 # ستاره 1394-06-27 10:51
من امید وارم در این باز برد باشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
رقیه
-2 # رقیه 1394-07-23 13:30
سلام .
تیم ملی والیبال ایران در جام جهانی عملکرد ضعیفی داشت و از صعود به المپیک باز ماند .
اماااااااااااا تیم ما از جمله ضعف و مشکلاتی داره که امیدوارم تا اردیبهشت ماه حل بشه و اینکه نمی دونم چرا فدراسیون تصمیم قطعی شو درمورد کواچ نمیگیره .
امروز پنجشنبه 23مهر ساعت 1و30 هس و تا 5 روز دیگه بازی های لیگ برتر نیز شروع میشه اما مسابقات تقریبا 3 ماه طول میکشه و بعد از اون هم که اگه کواچ بره و یکی دیگه بیاد بچه ها خیلی دیر به مربی عادت می کنن و .....
اما ب نظرم با اینکه کواچ مربی خوبی نیس و ضعف مدیریتی داره به نظر میاد در این شرایط فدراسیون می تونه کواچ رو بندازه بیرون و ......
اما خب بازیکنا هم تقصیر دارن چرا ؟
چون از مربی حرف شنوی ندارن و از جون و دل بازی نمی کنن که در اینجور مواقعه نیاز به یه روانشناسه که ما نداریم .....
امیدوارم بچه ها به روزهای اوجشون برگردن ..... مخصوصا امیر غفور نسبت به پارسال خیلی افت کرده و دیگه انرژی لازم رو نداشت .
امیدوارم ایشون هم به اوجشون برگردن . آمییییییییییییی ییییییییییییییی ییییییییییییییی ن
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
فائزه
+1 # فائزه 1394-09-21 11:50
سلام عکسها خیلی قدیمیه عکس شخصی امیرو بزارید .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
نفس
0 # نفس 1396-03-22 12:59
حقیقت محض :تمام بازیکنای تیم ملی یه طرف "امیرغفور" و "میلاد عبادی پور" یه طرف ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
خوشگل خانم
-1 # خوشگل خانم 1396-09-09 02:44
خییللیی خوشگله اقای غفور خخخییلللیی من عاشقشم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
A.m
0 # A.m 1396-10-08 22:07
امیر غفور عشقه عشق
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن | گزارش به مدیر
Powered by Phoca Gallery

آرشیوی از گالری عکس قبلی سایت

گزارش تصویری دیدار کاله و صالحین ورامین گزارش تصویری دیدار کاله و صالحین ورامین
گزارش تصویری دیدار کاله و شهرداری اراک گزارش تصویری دیدار کاله و شهرداری اراک
گزارش تصویری دیدار تیم های کاله مازندران و سایپا تهران گزارش تصویری دیدار تیم های کاله مازندران و سایپا تهران
گزارش تصویری دیدار کاله و شهرداری تبریز گزارش تصویری دیدار کاله و شهرداری تبریز
گزارش تصویری دیدار کاله مازندران و خاتم اردکان گزارش تصویری دیدار کاله مازندران و خاتم اردکان
گزارش تصویری دیدار کاله و شهرداری ارومیه گزارش تصویری دیدار کاله و شهرداری ارومیه
گزارش تصویری جشن 5 سالگی وب سایت تخصصی والیبال ایران گزارش تصویری جشن 5 سالگی وب سایت تخصصی والیبال ایران
گزارش تصویری مسابقه والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه گزارش تصویری مسابقه والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه
گزارش تصویری مسابقه والیبال کاله مازندران و پارسه تهران گزارش تصویری مسابقه والیبال کاله مازندران و پارسه تهران
گزارش تصویری مسابقه والیبال کاله و بانک سرمایه گزارش تصویری مسابقه والیبال کاله و بانک سرمایه
گزارش تصویری دیدار شهرداری تبریز و هاوش گنبد گزارش تصویری دیدار شهرداری تبریز و هاوش گنبد
گزارش تصویری دیدار تیم های شهرداری تبریز و شهرداری اراک گزارش تصویری دیدار تیم های شهرداری تبریز و شهرداری اراک
گزارش تصویری دیدار کاله مازندران و پیکان تهران گزارش تصویری دیدار کاله مازندران و پیکان تهران
گزارش تصویری دیدار کاله و شهرداری ساری گزارش تصویری دیدار کاله و شهرداری ساری
No pictures in this category لیگ برتر مردان 95
مسابقات 4 جانبه جام زنده یاد ابراهیمی مسابقات 4 جانبه جام زنده یاد ابراهیمی
تصاویر جشن قهرمانی بانک سرمایه در جام باشگاه های آسیا تصاویر جشن قهرمانی بانک سرمایه در جام باشگاه های آسیا
تصاویر جلسه خودمانی رئیس هیات والیبال خراسان رضوی با مدیران آکادمی ها تصاویر جلسه خودمانی رئیس هیات والیبال خراسان رضوی با مدیران آکادمی ها
 تصاویر دیدار تیم های ملی والیبال ایران و تایلند تصاویر دیدار تیم های ملی والیبال ایران و تایلند
تصاویر دیدار تیم های ملی والیبال ایران و ژاپن تصاویر دیدار تیم های ملی والیبال ایران و ژاپن
تصاویر دیدار تیم های ملی ایران و ژاپن تصاویر دیدار تیم های ملی ایران و ژاپن
تصاویر دیدار تیم های ملی ایران و کره جنوبی تصاویر دیدار تیم های ملی ایران و کره جنوبی
دیدار تیم های ملی ایران و استرالیا دیدار تیم های ملی ایران و استرالیا
No pictures in this category جام کنفدراسیون آسیا 2016
تصاویر دیدار تیم های ملی والیبال بانوان ایران و ویتنام تصاویر دیدار تیم های ملی والیبال بانوان ایران و ویتنام
تصاویر مراسم اختتامیه مسابقات پارالمپیک ریو تصاویر مراسم اختتامیه مسابقات پارالمپیک ریو
تصاویر مراسم اهدای جوایر مسابقات والیبال نشسته پارالمپیک ریو تصاویر مراسم اهدای جوایر مسابقات والیبال نشسته پارالمپیک ریو
تصاویر مسابقه فینال والیبال نشسته پارالمپیک ریو (ایران - بوسنی) تصاویر مسابقه فینال والیبال نشسته پارالمپیک ریو (ایران - بوسنی)
تصاویر دیدار بانوان والیبال ایران و ژاپن تصاویر دیدار بانوان والیبال ایران و ژاپن
تصاویر دیدار بانوان والیبال ایران و تایلند تصاویر دیدار بانوان والیبال ایران و تایلند

آخرین عناوین

  1. مطالب
  2. تصاویر
  3. ویدیوها