آسیب ورزشیدر مفصل زانو پارگي رباط صليبي قدامي يکي از آسيب هاي جدي در بين ورزشکاران است و اين پارگي در بسياري از اين ورزشکاران به توسط عمل جراحي درمان ميشود.


محققين دانشگاه ميشيگان مشخص کرده اند که ميتوان بطرز محسوسي مانع از ايجاد يکي از عوارض مهم بعد از پارگي و عمل جراحي اين رباط شد.


اين عارضه ضعف و لاغر شدن عضلات چهارسر ران است که ميتواند مانعي جدي در پيشرفت ورزشي ورشکار باشد و احتمال عود آسيب بعد از شروع مجدد ورزش را بيشتر کرده و در نهايت موجب بروز آرتروز زانو ميشود.

در يک مطالعه که در مجله طب ورزشي امريکا منتشر شده، مشخص شده است که هورموني به نام ميوستاتين Myostatin عامل مهمي در ممانعت از رشد عضلات است و نقش مهمي در ايجاد آسيب هاي عضلاني بعد از پارگي رباط صليبي زانو دارد. اين کشف ميتواند راه را براي يافتن راه حل ممانعت از ضعف عضلاني بعد از پارگي رباط صليبي و بعد از اعمال جراحي تعويض مفصل زانو باز کند. با مهار اين هورمون ميتوان نقش بازدارنده آن را از بين برده و اين توان را به بدن داد تا بتواند قدرت عضلات خود را حفظ کند.


محققين اين پژوهش ميگويند که تاکنون پيشرفت هاي بزرگي در زمينه بهبود بازپروري بيمار بعد از پارگي هاي رباط صليبي زانو بدست آمده است ولي بسياري از بيماران بعد از اين پارگي ها دچار 40-30 درصد ضعف عضلاني در عضلات اندام تحتاني ميشوند و اين ضعف ميتواند تا حدود زيادي مانع از بازگشت ورزشکار به توانايي هاي قبل از آسيب و ادامه ورزش حرفه اي خود شود.


همچنين اميدهايي بوجود آمده که با شناسايي ميوستاتين بتوان تا حدودي مانع از ضعف عضلاني در بيماران سرطاني و يا بيماري هايي مانند ديستروفي عضلاني شد.